1. Behoudens schriftelijke afwijking uitgaande van Beautybizz print en online media, zijn deze voorwaarden van toepassing voor elke verkoop en alle aangeboden diensten door Beautybizz en dit met uitsluiting van alle voorwaarden opgesteld door de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het loutere feit van het plaatsen van de bestelling.
  2. De prijzen voor print en online media zijn steeds exclusief BTW, behoudens expliciete andere vermelding.
  3. Elke opgegeven prijs (met uitzondering van eventuele eenheidsprijzen zoals uur- of dagprijzen) dient beschouwd te worden als een prijsbegroting of budget en zal geen bindende doch slechts een indicatieve waarde hebben.
  4. Alle tijdschema’s en termijnen welke in de opgestelde documenten worden weergegeven, zijn opgesteld in het kader van de veronderstellingen (assumpties) die Beautybizz in aanmerking neemt voor de relevante dienstverlening. De uitvoering van de opdracht(en) en aflevering van het eindproduct is afhankelijk van een aantal onzekere factoren, en deze termijnen vormen bijgevolg een indicatieve benadering. Eventuele overschrijding van de indicaties geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, noch beëindiging van de contractuele relatie.
  5. Vanaf de factuurdatum beschikt de klant over 7 dagen om zijn opmerkingen of klachten te formuleren bij aangetekend schrijven.
  6. Indien de klant een bestelling annuleert vooraleer Beautybizz op enigerlei manier de uitvoering ervan heeft aangevat, zal de Klant een schadevergoeding op de bestelling verschuldigd zijn.

 

Bij verzending van dedicated newsletters is het bedrag steeds integraal op voorhand te betalen alvorens verzending van de nieuwsbrief.

 

Nadat Beautybizz op enigerlei manier de uitvoering van de bestelling heeft aangevat kan de Klant de bestelling niet langer annuleren, en is in elk geval de volledige prijs van de bestelling verschuldigd.

  1. Het aanvaarden van de factuur, offerte, bestelbon houdt het aanvaarden van de goederen en diensten in, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen voor de levering. Tevens zal de Klant vanaf het aanvaarden van de offerte, bestelbon zich verbinden om binnen een termijn van uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de opdracht over te gaan tot het betalen van de factuur.
  2. De klant zal de factuur betalen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur. Op de bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12 %, vanaf de vervaldag tot op datum van betaling. Bovendien is op de onbetaald gebleven bedragen een schadebeding verschuldigd van 15 %, met een minimum van 125,- euro en een maximum van 1750,- euro. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van de andere facturen, zelfs diegene die niet zijn vervallen, van rechtswege, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien kan bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, Beautybizz beslissen om alle verdere prestaties en verdere leveringen en of dienstverlening, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te schorsen.
  3. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst en de rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen. Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg, worden op de klant verhaald.