Algemene Voorwaarden van Beautybizz.be, gevestigd te 8400 Oostende
Versie geldig vanaf 1/5/2015

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beautybizz.be en op iedere tussen Beautybizz.be en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Beautybizz.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Beautybizz.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beautybizz.be erkend.

1.4 Beautybizz.be garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Beautybizz.be bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Beautybizz.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beautybizz.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.4 Betaling gebeurt via een veilige SSL verbinding, Beautybizz.be aanvaardt betalingen via bankoverschrijving, Paypal, Paypal met gebruik van Visa En mastercard. Orders die gebruik maken van bankoverschrijving worden pas verwerkt wanneer het verschuldigde bedrag van de order bij Beautybizz.be in ontvangst is.

 1. Retour

 

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het retour geldt niet voor:

 

 1. Voorwaarden tickets

Indien de koper zijn (Toegangs)tickets niet heeft ontvangen, dient hij te bellen naar het nummer 0476 / 30 36 41 tijdens de kantooruren.
Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden.
Elk Online Ticket kan slechts eenmaal gebruikt worden en enkel tijdens de geldigheidsperiode die op het Online Ticket vermeld staat.
Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft [Beautybizz – SonarMedia] het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten.
Een Online Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket wordt toegang verleend tot het event.
Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het Event, seminarie,…

Ik heb tickets voor een evenement dat werd verplaatst. Wat nu?
Als een evenement wordt verplaatst naar een nieuwe datum, dan worden alle ticketkopers hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Tickets blijven zonder tegenbericht geldig voor de nieuwe datum. Kan je niet aanwezig zijn, dan vind je in de mail een link naar het terugbetalingsformulier.

Ik heb tickets voor een evenement dat werd verplaatst naar een nog te bepalen datum. Wat nu?
Als een evenement wordt verplaatst en de nieuwe datum is nog niet bekend, dan vragen we jou om je tickets hoe dan ook te bewaren. Zodra de nieuwe datum bekend is, krijg je hierover een nieuwe e-mail.

Ik heb tickets voor een evenement dat werd geannuleerd. Wat nu?
Als een evenement wordt geannuleerd, dan krijg je als ticketkoper via e-mail de nodige informatie voor terugbetaling.

Wordt mijn ticket terugbetaald als ik het niet gebruik?
Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald.
 

 1. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Beautybizz.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Beautybizz.be. Beautybizz.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Beautybizz.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Beautybizz.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.4 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

6.5 Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt, noch voor de inhoud van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

 1. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beautybizz.be) deze gebreken binnen 2 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Beautybizz.be. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Beautybizz.be gegrond worden bevonden, zal Beautybizz.be de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Beautybizz.be bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beautybizz.be) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beautybizz.be gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beautybizz.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Beautybizz.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Beautybizz.be in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beautybizz.be en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

 1. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeldt.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Beautybizz.be zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Beautybizz.be slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Beautybizz.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Beautybizz.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verkeerde omschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Beautybizz.be en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Beautybizz.be op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Beautybizz.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Beautybizz.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

11.1 Beautybizz.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Beautybizz.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Beautybizz.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Beautybizz.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4  Indien Beautybizz.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Beautybizz.be is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1  Eigendom van alle door Beautybizz.be aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beautybizz.be zolang de afnemer de vorderingen van Beautybizz.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beautybizz.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

13.2  De door Beautybizz.be geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beautybizz.be of een door Beautybizz.be aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beautybizz.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beautybizz.be zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beautybizz.be.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1  Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

14.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Beautybizz.be en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis, tenzij Beautybizz.be er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.